NJYE NJYEWE KANDI NJYENYINE

Mukamana wari umwarimu w’Ikinyarwanda mu mwaka wa kane w’
amashuri yisumbuye ku Rwunge rw’ Amashuri rwa Gihara yatashye
avuye ku kazi asanga abana be, Rwanamiza na Sangwa batongana
cyane. Abaza Sangwa ati: “habaye iki ko utongana na mukuru wawe?”
Sangwa arasubiza ati: ” Rwanamiza ni igisambo, yariye ibiryo byose
Mukesha yadutekeye ntiyansigira na bike.” Mu gihe akivuga Rwanamiza
amuca mu ijambo yungamo ati: “Sangwa arambeshyera, Mukesha
yamubajije niba ashaka kurya, amubwira ko adashonje maze byose
arabimpa.” Nuko Mukamana abaza imfura ye ati: “niba Sangwa yavuze
ko adashoje, bisobanuye ko urya ibiryo byose ukabimara?” Arasubiza
ati: “Ni Mukesha wabimpaye kandi Sangwa ntabyo yashakaga.”
Mukamana abonye ko impaka no gutongana bitari burangire, yigira
inama yo kubabwira inkuru maze arabicaza atangira kuyibabwira.
Araterura ati: “kera ngitangira kwigisha, nigishije umwana witwa
Musoni Yohani akaba umuhanga cyane mu ishuri yewe akaza no mu
bambere. Ariko akagira ingeso mbi yo kwikunda cyane, akironda,
ntasangire n’abandi kandi ntasabane na bo. Atsinda neza ikizamini cya
leta cy’ amashuri abanza, ajya kwiga ku kigo cyiza mu mashuri
yisumbuye. Agezeyo akomeza ya mico ye mibi yo kwikubira utuntu
twose kandi ntanagire ipfunwe ryo kubigaragaza, nyamara ntamenye
ko nta mugabo umwe wigira. Nuko umunsi umwe, umunyeshuri
mugenzi we Nsanzamahoro bamwiba ishati ye kandi ntayindi afite. Ajya
gusaba ishati Musoni avuga ati: ‘wantije ishati ko iyange bayibye.’
Musoni amusubizanya ubwibone n’ ubwirasi bwinshi agira ati:
‘twarazanye? Ngewe nazanye ishati ngo nge nyambara ngenyine.’ Undi
arongera ati: ‘wayintije rimwe gusa ko nange bintunguye?’ Nuko Musoni

IMANZI Yannick Kenny | Nge, ngewe kandi ngenyine
aramusubiza ati: ‘niba utakwita ku bintu byawe ninde wundi
wabyitaho?’ Arahaguruka aragenda nuko Nsanzamahoro arumirwa ajya
kuyisaba undi. Mu by’ukuri yari bumugire inama yo kumenya kwita ku
bintu bye neza kandi n’ iyo shati akayimutiza ariko kubera ukwironda
kwe yarinangiye. Kandi ntibwari ubwa mbere kubera ko uwamusabaga
wese yamusubizaga atyo, ndetse abenshi bakamundegera bavuga ko
atababanira neza. Yaba isabune, ishati, ikaramu, ikabutura n’ikindi
kintu icyo ari cyose cye nta na kimwe yasangiraga n’ abandi yewe
n’abitwaga incuti ze ntacyo yabahaga kuko yari nyamwigendaho. Kandi
n’ uwageragezaga kumusanga amwiyegereza yamubwiraga nabi.
Mu ishuri na ho yakundaga kwicara wenyine, ntiyajyaga asobanurira
bagenzi be nubwo we yabaga abyumva anabishoboye kandi akaba
atafasha bagenzi be barwaye cyangwa bari gukora isuku. Si mu ishuri
gusa ahubwo no mu buriro, mu isomero, mu kibuga, mu biruhuko n’
ahandi hose ntiyasabanaga na bagenzi be kubera ko akenshi yakundaga
kubitarura.
Mbonye bimeze bityo kandi maze kumwitegereza mfata umwanzuro wo
kumuganiriza, mucyaha, nanamugira inama. Nuko ndamwegera mubaza
impamvu adasabana na bagenzi be ngira nti, ‘ko abanyeshuri mwigana
bambwira ko utajya ubegera byagenze bite?’ Icyo gihe yansubije
igisubizo ntazibagirwa avuga ati: ‘Mwarimu, nge naje hano ngenyine
rero ntawe ukwiye kunshinja.’ Mubajije icyo azakora igihe azakenera
bagenzi be ko bamufasha nyamara we yaranze kubafasha aransubiza
ati: ‘ndabizi ko bitazaba.’ Ntamenye ko burya iryamukuru ritinda ariko
ntirihere. Nsanga adashaka kugirwa inama ndamureka arakomeza ariga
ariko agikomeza kwitwara nabi, biba ngombwa ko hitabazwa ababyeyi
be baza ku ishuri. Na bo ntiyabumva kuko ataretse ibyo yakoraga
ahubwo buhoro buhoro byagendaga bigera ku rundi rwego kuko burya
uwanze kumvira se na nyina yumvira ijeri.
Hashize iminsi ararwara, arembera ku ishuri yanga gutaha kubera ko
ibizamini by’igihembwe cya kabiri byari byegereje. Icyo gihe nibwo
yatangiye kumenya ko burya yari akeneye incuti zimuba hafi
zikamufasha, yibuka ko kandi akebo kajya iwa Mugarura. Nkuko byari
bimenyerewe kuri icyo kigo, buri murwayi yagemurirwaga kandi
akarwazwa na bagenzi be bigana, ariko we yabuze ubimukorera biba
ngombwa ko abayobozi b’ ikigo bamuzanira umukozi wo kumugemurira.
Ariko ntibyari bihagije kuko atashoboraga kumesa no gukora isuku mu
cyumba yari arwariyemo, ibyo bituma atangira kubona akamaro ko

IMANZI Yannick Kenny | Nge, ngewe kandi ngenyine
kubana n’ abandi neza. Ariko burya abanyamutima ntibabura, wa
munyeshuri biganaga yimye ishati ni we wabaye uwa mbere mu kujya
kumusura. Musoni amurabutswe agahinda karamwica atangira kurira,
akozwe n’ ikimwaro cyo kubona uwo yimye ari we ubaye uwa mbere mu
kumusura. Nuko avugana ikiniga agira ati: ‘urakoze kuza kandi
umbabarire ko nagusubije nabi cya gihe.’ Nuko Nsanzamahoro
amusubizanya umutima mwiza agira ati: ‘Nta kibazo burya kubaho ni
ukubana, kubaho si ukuryana.’ Maze kuva ubwo baba incuti magara,
Nsanzamahoro akomeza kumurwaza ariko bagenzi be bakamubwira
bati: ‘umwana murizi ntakurwa urutozi, wamenye ute ko yahindutse?
Wasanga akuryarya kuko agukeneye, buriya nakira azongera agutere
utwatsi.’ Nsanzamahoro amubera imfura, yanga kumva amagambo ya
bagenzi be aramurwaza kandi akira vuba.
Ibizamini byenda gutangira, abura umusobanurira amasomo bize dore
ko yari amaze igihe adahari kubera uburwayi. Yajya gusobanuza
Imibare undi akanga agira ati: ‘cya gihe nange nararwaye wanga
kunsobanurira.’ Yajya ku w’ Ikinyarwanda na we akamushwishwuriza
agira ati: ‘ubu ni bwo wibutse kwigira umwana mwiza? Warakererewe.’
Amaze kuzenguruka amashuri yose banga kumusobanurira aricara yigira
inama yo kwisobanurira. Ibizamini birangiye asanga yaratsinzwe cyane
ariko ntiyacika intege avuga ko bimubereye igihano cy’ ibyo yakoze
byose.” Mukamana abaza ubuheta bwe ati: “None se Sangwa, urumva
warenganya abo banyeshuri banze kumusobanurira maze agatsindwa” ?
Arasubiza ati: “oya, nibyo kubera ko na we yanze kubafasha igihe bari
bamukeneye.” Mukamana akomeza abwira abana be ati: “Yego
yarabababaje koko ariko ikibi mugenzi wawe akugiriye si byiza
kukimukorera nawe ahubwo ibyiza nuko wamubabarira. Kuko buriya iyo
Nsanzamahoro atemera kumubabarira no kumurwaza ngo amwereke
urukundo, Musoni na we ntabwo yariguhinduka.”
Mukamana abakomereza ya nkuru agira ati: “Igihembwe cya gatatu cy’
uwo mwaka gitangiye, Musoni yiyemeza gusaba imbabazi bagenzi be no
kwisubiraho nubwo yari abizi ko batazabyemera vuba ariko ntiyacitse
intege.” Nkuko yabyiyemeje, rimwe nta mwarimu uhari arahaguruka
ahagarara imbere y’ abanyeshuri bose araterura ati: ‘mpagaze aha ngira
ngo mbasabe imbabazi z’ ibyo nabakoreye byose bibi. Yaba uwo
nababaje, uwo nabwiye nabi cyangwa se simufashe kandi ankeneye,
abo bose mbasabye imbabazi mbikuye ku mutima.’ Arangije bose
baramureba barinumira. Nuko ya ncuti ye yungamo imufasha iti,

IMANZI Yannick Kenny | Nge, ngewe kandi ngenyine
‘Mwamubabariye koko, ntabwo mubona ko yahindutse?’ Hashize akanya
umukuru w’ ishuri ryabo arahaguruka aravuga ati: ‘turakubabariye ariko
ntuzongere kwitwara nabi nka mbere.’ Kuva ubwo yiga kubana neza no
gusabana na bagenzi be kandi icyo gihembwe arongera aratsinda
neza.” Mukamana abaza abana be ati: “iyi nkuru ntiyari nziza?” Na bo
bati: “Yego mama.” Nuko arongera arababaza ati: “Mwizemo iki kiza?”
Nuko Rwanamiza arasubiza ati: “nize ko tugomba kubana neza na
bagenzi bacu, tugasabana kandi tugafashanya.” Sangwa na we ati:
“nange nize ko tugomba gusaba imbabazi igihe twakosheje kandi
tukazitanga igihe twazisabwe.” Mukamana yungamo asoza agira ati:
“nuko rero Rwanamiza ugomba gusaba imbabazi murumuna wawe kuko
utamubaniye neza kandi nawe Sangwa ugomba kuzimuha. Kandi
nimurangiza gukina, mujye kuryama.” Mukamana aba ahosheje
intonganya n’ impaka z’ abahungu be atyo.

Leave a Reply